ขั้นตอนการขอรับบริการต่างๆ Steps of Service

ขั้นตอนการขอรับบริการแปลเอกสาร

 • ตรวจสอบเอกสารที่ท่านต้องการแปลว่ายังมีต้นฉบับอยู่และไม่ชำรุด ในกรณีที่เป็นเอกสารที่ออกในสหราชอาณาจักรไทย

 • ตรวจสอบราคาเอกสารที่ท่านต้องการแปลว่ามีอยู่ในรายการแปลมาตรฐานหรือไม่ หากไม่มีกรุณาติดต่อศูนย์แปลเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ที่ customer@bhim-t.com

 • ส่งเอกสารที่ต้องการแปลพร้อมแนบใบคำร้องขอแปลเอกสาร พร้อมกรอกรายชื่อการสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง ทุกชื่อที่ปรากฏในเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการแปล ใบเปลี่ยนชื่อ สิ่งที่ท่านต้องส่งให้กับทางศูนย์แปล ชื่อนามสกุลเก่า ชื่อใหม่ ชื่อ บิดา ชื่อมารดา สามารถดูตัวอย่างเอกสาร ได้ที่ ตัวอย่างเอกสาร

 • ส่งเอกสารมาที่ customer@bhim-t.com

 • ชำระค่าบริการพร้อมส่ง slip ใบโอนเงินมาที่ customer@bhim-t.com หรือทาง sms 0859227515

 • นัดวันเวลาที่มารับเอกสาร หากท่านไม่สะดวกมารับเอกสารเอง ทางเราก็มีบริการจัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)


Translation Service Steps

 • Check that you have the originals of the documents you want to translate and they are not damaged (for the documents are issued in the Kingdom of Thailand)

 • Check the translation rates from the rate list or contact the translation center for rate evaluation at customer@bhim-t.com

 • Check the translation rates from the rate list or contact the translation center for rate evaluation at customer@bhim-t.com

 • Submit your documents to customer@bhim-t.com

 • Submit your payment slip to customer@bhim-t.com

  or by sms 0859227515
 • Make an appointment to collect your documents. You can collect by yourself or have your documents delivered by express mail (EMS).