ค่าบริการ Rates

ตัวอย่างใบคำนวณค่าแปลเอกสารและรับรอง

Example of calculation of translation and legalization services

หากท่านต้องการแปลและรับรองเอกสารผ่านนิติกรณ์เฉพาะภาษาอังกฤษ เอกสารที่ต้องการแปล

 • สูติบัตร

 • ทะบียนบ้าน

 • ใบสำคัญหย่า

 • ทะเบียนการรับรองบุตรท่านต้องกรอกในแบบฟอร์ม ใบคำนวณราคาค่าแปล

If you want to translate and legalize only the English paper, and the documents to be translated are:

 • Certificate of Birth

 • House Registration

 • Certificate of Divorce

 • Registration of Child Legitimation, you must fill out the Translation Service Form

ตารางการคำนวนค่าบริการและค่าธรรมเนียม ยื่นแปลเอกสารและรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

Table of service charge and fees for translation and legalization by post

รายการ / Details ราคา / Price จำนวน / No.of Sets รวม / Total
1 บริการยื่นรับรองเอกสาร Legalization Application Service 300.00 1 300.00
รวมบริการยื่นรับรองเอกสาร (1) Total 300.00
2 ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์
Legalization Fees to the Legalization Division
2.1 ค่ารับรองนิติกรณ์ภาษาอังกฤษ Legalize English Document 200.00 -
2.2 ค่ารับรองนิติกรณ์ภาษาไทย Legalize Thai Document 200.00
รวมค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร (2) Total -
3 บริการแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ เท่านั้น)/
Translation (Thai-Eng only)
3.1 สูติบัตร/ Birth Certificate 300.00 -
3.2 มรณะบัตร/ Death Certificate 300.00 -
3.3 หนังสือจัดตั้งนามสกุล/ Certificate of Personal Name 200.00 -
3.4 หนังสือเปลี่ยนชื่อนามสกุล/ Certificate Surname Change 200.00 -
3.5 บัตรประชาชน/ Identification Card 150.00 -
3.6 คำขอมีบัตรประชาชน/ Identification Card Application 350.00 -
3.7 ทะเบียนบ้าน/ House Registration 200.00 -
3.8 แบบรับรองรายการทะเบียนราษ/
Certified Civil Registration Particulars
200.00 -
3.9 ทะเบียนสมรส/Registration of Marriage 500.00 -
3.10 ใบสำคัญสมรส/Certificate of Marriage 200.00 -
3.11 ทะเบียนหย่า/ Registration of Divorce 500.00 -
3.11 ทะเบียนหย่า/ Registration of Divorce 500.00 -
3.12 ใบสำคัญหย่า/Certificate fo Divorce 200.00 -
3.13 ทะเบียนฐานะครอบครัว/ Registration of Family Status 500.00 -
3.14 ทะเบียนการรับรองบุตร/ Adoption Registration 500.00 -
3.15 หนังสือรับรองโสด/ Single marital Status Certificate 400.00 -
3.16 ใบประกาศนียบัตร / Certificate 300.00 -
3.17 ใบแสดงผลการเรียน / Transcript 2000.00 -
3.18 หนังสือยินยอม / Letter Of Consent 400.00 -
รวม (3) Total -
รวมทั้งสิ้นที่ชำระ ณ.ไปรษณีย์ไทย/
Total Amount pay at Post (1)+(2)+(3)
300.00

*** หมายเหตุเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นไทย รบกวนติดต่อสอบถาม customer@bhim-t.com

*** Note: for English to Thai translation, please contact customer@bhim-t.com

หมายเหตุ : Note

 • บริการยื่นรับรองเอกสาร 300 บาทต่อเอกสาร 1 คำร้อง / Legalization application fee : 200 Baht/ 1 Application

 • ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 200 บาทต่อแผ่น/ภาษา / Legalization fee : 200 Baht /Page/Language

 • Translation fee, Translation Service Fee

สิ่งที่ท่านต้องนำมาติดต่อไปรษณีย์คือ

 • แบบฟอร์มคำขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร / Application Form for Legalization

 • ต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยพร้อมสำเนา 1 ชุด ถ้าตามตัวอย่างคือท่านต้องเตรียม ต้นฉบับ ของ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญหย่า ทะเบียนรับรองบุตร พร้อมสำเนา

 • ชื่อสะกดทุกชื่อที่ถูกต้องตามหนังสือเดินทางหากไม่มี สะกดถูกต้องตามบัตรประชาชน อาทิเช่น สูติบัตร ชื่อที่ต้องการคือ ชื่อบุคคลที่เกิด ชื่อ-นามสกุล บิดา, ชื่อ-นามสกุล มารดา (นามสกุลมารดาก่อนสมรส)

 • ใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสาร ติดอากรแสตมป์ 10 บาท