แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสาร Form & Example of Document

แบบฟอร์มต่าง Form
ตัวอย่างเอกสาร Example of Document
 • สูติบัตร (Certificate of Birth)

 • มรณะบัตร (Certificate of Death)

 • หนังสือจัดตั้งนามสกุล (Certificate of Surname Registration)

 • หนังสือเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (Certificate of Name/Surname Change)

 • บัตรประชาชน (Identification Card)

 • คำขอมีบัตรประชาชน (Identification Card Application)

 • ทะเบียนบ้าน (House Registration)

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ (Certified Civil Registration Particulars)

 • ทะเบียนสมรส (Registration of Marriage)

 • ใบสำคัญสมรส (Certificate of Marriage)

 • ทะเบียนหย่า (Registration of Divorce)

 • ใบสำคัญหย่า (Certificate of Divorce)

 • ทะเบียนฐานแห่งครอบครัว (Registration of Family Status)

 • ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption Registration)

 • หนังสือรับรองโสด (Certificate of Marital Status)

 • ใบประกาศนียบัตร (Certificate)

 • แสดงผลการเรียน (Transcript)

 • หนังสือยินยอม (Letter of Consent)