ค่าบริการแปลเอกสาร Translation Rates

ลำดับที่ บริการแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ เท่านั้น)
Translation (Thai-Eng Only)
ราคา/Rate
1 สูติบัตร/ Birth Certificate 300.00
2 มรณะบัตร/ Death Certificate 300.00
3 หนังสือจัดตั้งนามสกุล/ Certificate of Personal Name 200.00
4 หนังสือเปลี่ยนชื่อนามสกุล/ Certificate Surname Change 200.00
5 บัตรประชาชน/ Identification Card 150.00
6 คำขอมีบัตรประชาชน/ Identification Card Application 350.00
7 ทะเบียนบ้าน/ House Registration 200.00
8 แบบรับรองรายการทะเบียนราษ/Certified Civil Registration Particulars 200.00
9 ทะเบียนสมรส/Registration of Marriage 500.00
10 ใบสำคัญสมรส/Certificate of Marriage 200.00
11 ทะเบียนหย่า/ Registration of Divorce 500.00
12 ใบสำคัญหย่า/Certificate of Divorce 200.00
13 ทะเบียนฐานะครอบครัว/ Registration of Family Status 500.00
14 ทะเบียนการรับรองบุตร/ Adoption Registration 500.00
15 หนังสือรับรองโสด/ Single Marital Status Certificate 400.00
16 อื่นๆ (ถ้ามี) / Other
รวมทั้งสิ้น Total